close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

   

  Karta Polaka może zostać przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej  polskiego obywatelstwa albo zezwolenia na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo: Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Republiki Uzbekistanu, albo posiada w jednym z tych państw status bezpaństwowca, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

   

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.
  2. W obecności konsula  lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
  3. Wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (przedłoży oryginały stosownych dokumentów i ich kopie).
  • Do wniosku należy dołączyć:

   

   - Kopie ważnych dokumentów tożsamości (paszportu zagranicznego i paszportu wewnętrznego) oraz oryginały i kopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie, którymi mogą być:

   

  1. polskie dokumenty tożsamości;

  2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty  potwierdzające związek z polskością;

  3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;

  4. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub więzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

  5. dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

  6. zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;

  7. zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

  8. prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

   

   

  Wydział Konsularny nie wymaga ani tłumaczeń ani poświadczenia notarialnego dołączanych dokumentów.

   

   

  Do wniosku należy wkleić zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

   

  UWAGA: integralnym elementem procedury przyjmowania wniosków o przyznanie Karty Polaka jest rozmowa z konsulem, który dokonuje oceny znajomości języka polskiego.

   

  Ponadto każda osoba aplikująca o przyznanie Karty Polaka składa przez konsulem pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
   


  Przyznanie Karty Polaka małoletniemu

   

  Kartę Polaka małoletniemu (dziecku poniżej 18 roku życia) przyznaje się na wniosek rodziców, jeżeli:

   

  1. oboje posiadają już Kartę Polaka,
  2. lub jeśli jeden z rodziców posiada Kartę a drugi rodzic wyrazi stosowną zgodę w oświadczeniu złożonym przed konsulem (chyba ,że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska).

  Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat ,może nastąpić jedynie za jego zgoda.

   

  Kompletne dokumenty jakie należy złożyć przed konsulem powinny zawierać:

   

  1. Wniosek o przyznanie Karty Polaka dziecku (podpisany przez rodzica posiadającego Kartę Polaka)
  2. Kopia Karty Polaka wnioskującego rodzica (oryginał do wglądu)
  3. Kopie dokumentów potwierdzające tożsamość rodziców (oryginały do wglądu)
  4. Akt Urodzenia dziecka
  5. Dokument podróżny dziecka (lub paszport rodzica z wpisanym dzieckiem)

   

  Przy składaniu wniosku muszą być obecni obydwoje rodzice i dziecko, dla którego składany jest wniosek!!

   

   


  UWAGA :  Komunikat o zmianie w Ustawie o Karcie Polaka


  Wizy dla posiadaczy Kart Polaka:

   

  Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o wydanie bezpłatnej wizy krajowej (polskiej) - ważnej na rok z okresem pobytu 365 dni. 

   

   Dokumenty do pobrania

   

  - Ustawa o Karcie Polaka

  - Ustawa o zmianie Ustawy 

  - Nowelizacja Ustawy o Karcie Polaka (z 24.10.2008)

   

  PRZYKŁADOWE POWODY ODMOWY PRZYZNANIA KP

   

  • Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów).
  • Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;
  • Wnioskodawca w rozmowie przed konsulem zeznał nieprawdę lub zataił prawdę lub w celu użycia jako autentyczny, podrobił lub przerobił dokument albo użył takiego dokumentu jako autentycznego;
  • Wnioskodawca lub jego wstępni repatriowali się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR
   do jednego z tych państw;
  • Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce
    (tj. kartę stałego pobytu).
  • Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego RP;
  • Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.